top of page

דרישות לרישום כיועץ קרקע במדור קרקע וביסוס

איך הופכים ליועץ קרקע מוסמך?

מעבר ללימודים האקדמיים ההכרחים, על הבוגר להרשם בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר משרד העבודה והרווחה) במדור "קרקע וביסוס" ואם ענה על הדרישות הבאות.

כמובן שכדי לעמוד בתנאים לבחירת יועץ קרקע, המומלצת פה, חשוב לעמוד ראשית בדרישת הבסיס - רישום במדור קרקע וביסוס.

חלופה א: לימוד מקצועות רלבנטיים


בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ורשום בהנדסת מבנים, אשר יוכיח כי למד ועבר בהצלחה את המקצועות לפי הרשימה להלן (לדוגמא כמפורט בקטלוג הטכניון), בין אם למד בכל מוסד מוכר בארץ או בחוץ לארץ:

שני המקצועות (מקצועות קדם הניתנים בתואר ראשון):

014409 - גיאומכניקה
014411 - הנדסת קרקע

וכן את המקצועות הבאים:

019003 - שיטות נומריות למהנדסים
018420 - מכניקת קרקע מתקדמת
018417 - חלחול ויציבות מדרונות
019427 - חוקים קונסטרוקטיביים בגיאומכניקה
019430 - ביסוס
018416 - מבוא לדינמיקת הקרקע
018418 - מבנים תומכים
016421 - חקירות שדה בגיאומכניקה
019424 - אספקטים גאוטכניים של רעידת אדמה
019425 - תורת הפלסטיות במכניקת הקרקע
019429 - שיפור קרקע וייצוב מדרונות
016403 - מבוא למכניקת הסלע
019908 - גיאולוגיה הנדסית מתקדמת
018423 - סמינר מתקדם בהנדסת קרקע

סה"כ 16 מקצועות.​

חלופה ב: תואר שני בהנדסה אזרחית עם התמחות


​בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ורשום בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים ובעל תואר מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית – בהתמחות גיאוטכניקה (קרקע וביסוס).

bottom of page