top of page
ירושלים מנהרות עיר דוד י-20-337 - 2.jpg

חפירות עיר דוד ירושלים

< חזרה

האתגר:

· כריית מנהרות בטווח עירוני, מאוכלס בצפיפות, בעומק רדוד (מטרים בודדים תחת רחובות וכבישים) בחתך קרקע המורכב ממילוי הטרוגני.

· בחינת טיב החומר הכרוי וקביעת פרמטרים הנדסיים לתכנון וטיוב פתרונות התימוך.

הפתרון:

· ביצוע מערך בדיקות שדה והתאמתן לתנאים והאילוצים בשטח.

· הצלבת המידע מחקירת השדה להתנהגות המנהרה, תוצאות הניטור והתנהגות חזיתות הכרייה.

bottom of page