top of page
WhatsApp Image 2023-03-22 at 10.45.54.jpeg

חיפה כימיקלים דרום – מבני ומתקני תעשיה

ביצוע מספר פרויקטי בינוי ותיקון בשטח המפעל

האתגר:

·  מפעל הכולל אלמנטי בניה רבים ומגוונים בחתך קרקע משתנה (חול/ טין/ צרורות צור) וסביבה אגרסיבית מאד (כימיקלים) הפוגעת בבטון.

·  תיקון מבנים ואלמנטים שניזוקו מאגרסיביות ופגיעה בקרקע.

הפתרון:

· ריכוז כלל תוצאות חקירת השדה מכל רחבי המפעל מאפשר שימוש בידע קיים וצמצום חקירות שדה בפרויקטים חדשים.

· התאמת פתרונות הביסוס וביצוע בדיקות אגרסיביות לקרקע באזורים השונים.

bottom of page