top of page
הר טוב - מבנה תעשייה - מגרשים 50-51 - ה-20-401 מסמרים ודיפון.jpg

מבנה מסחרי באזור התעשיה הר טוב

חוות דעת שניה שהביאה לשינוי שיטת הביצוע בשני קירות תמך וחסכה זמן רב בביצוע תוך צמצום עלויות של מאות אלפי שקלים

האתגר:

·  חפירות עמוקות של עד~20 מ' בקרקע בעיתית (חוואר), סמוך למבנים ותשתיות פעילות.

·  שאיפה להימנע מעוגני קרקע קבועים וזמניים.

הפתרון:

·  הפתרון כלל החלפת העוגנים למסמרים בקיר ראשון והפיכת הקיר השני לקיר מדורג במקום קיר עוגנים.

·  בוצעה סדרת חישובים והרצות לבחינת פתרונות תימוך שונים באמצעות תוכנת אלמנטים סופיים.

·  עבודה צמודה עם מזמין העבודה (קבלן מבצע) תוך בחינת חלופות והתאמתן לאילוצים והעדפות המזמין.

·  ביצוע שורות כלונסאות דיפון מדורגות עם חיבור אופקי של רצפות בטון וביצוע מסמרי קרקע קבועים, כחלופה לעוגני קרקע קבועים.

bottom of page