top of page
Lod_new_railway_station_3.jpeg

רכבת לוד

הקמת מבנה הדרכה, מבנה הנהלה, מתח"מ, הארכת רציפים וגשרים בתחנת רכבת לוד- תחנה פעילה ומרכזית.

המענה שנתנו בפרויקט כלל:

· ריכוז כלל ממצאי חקירת השדה והידע הגיאוטכני בכלל תחום תחנת רכבת לוד.

· ליווי עבודות הדיפון והביסוס במספר גדול של פרויקטים מאפשר היכרות מעמיקה עם תכונות הקרקע ושיטות ביצוע אפשריות.

bottom of page