top of page
חפירות עיר דוד ירושלים

חפירות עיר דוד ירושלים

(מהי מהות הפרויקט בעצם? - תמיכה למנהרות? כריית המנהרות עצמן?)

האתגר:

· כריית מנהרות בטווח עירוני, מאוכלס בצפיפות, בעומק רדוד (מטרים בודדים תחת רחובות וכבישים) בחתך קרקע המורכב ממילוי הטרוגני.

· בחינת טיב החומר הכרוי וקביעת פרמטרים הנדסיים לתכנון וטיוב פתרונות התימוך.

פתרון:

· ביצוע מערך בדיקות שדה והתאמתן לתנאים והאילוצים בשטח.

· הצלבת המידע מחקירת השדה להתנהגות המנהרה, תוצאות הניטור והתנהגות חזיתות הכרייה.

bottom of page